راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آسیب شناسی و حرکات اصلاحی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر فرهاد دریانوش
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۹-۶
۱۳۹۴
۶
شومیز
۲۸۸
۱۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۹۹
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۸۸۷۳
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۲۳۸
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۵۰۸۷
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۱۰۵۴
زبان تخصصی تربیت