راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | محاسبات پروژه های... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : محاسبات پروژه های ساختمان های بتنی با استفاده از SAFEوETABS
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسن باجی
۴۴۴
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷-۶۴۹-۰
۱۳۹۷
۱
شومیز
۶۰۸
۵۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۰۶
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۷۲۹
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۸۵۹
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۴۳۸
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۹۷۵
مفاهیم بهسازی لرزه