راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | حل مسایل آمار و احتمالات... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   آزاده       رشته :   کتابهای مرجع
نام کتاب : حل مسایل آمار و احتمالات کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مسعود نیکوکار - بهمن عربزاده
۷
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۲۳۶۴
۱۳۹۷
۳
۳۶۸
۲۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۹۱
راهنمای حل معادلات
توضیحات| نمایش:۲۷۱
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۲۷۵
راهنمای حل ریاضیات
توضیحات| نمایش:۲۷۸
حساب دیفرانسیل و
توضیحات| نمایش:۲۷۶
حساب دیفرانسیل و