دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۵۴۳
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۴۶۴
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۶۷
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۴۱۲
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۳۸۸
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۳۰۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۴۱
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۱۴۸
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۵۵۶
استعداد تحصیلی و