کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۸۵
شبکه های کامپیوتری
توضیحات| نمایش:۲۶۹
ریاضیات گسسته
توضیحات| نمایش:۷۲۴
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۸۸۴
پایگاه داده ها جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۱۶۲
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۸۸۳
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۵۳۵
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۵۴۳
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۵۲۸
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۷۲۶۷
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۱۰۲۲۰
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۶۰۹
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۴۸۴۳
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۲۰
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۴۴۵۶
آنالیز عددی