کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۷۸
ریاضیات گسسته
توضیحات| نمایش:۵۵۴
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۵۳۳
مهندسی نرم افزار
توضیحات| نمایش:۶۶۲
پایگاه داده ها جلد 1
توضیحات| نمایش:۳۹۵۲
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۷۵۶
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۴۴۵
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۴۰۸
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۴۳۴
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۷۱۶۴
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۸۴
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۵۲۰
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۴۲۹۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۹۸۹۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۴۳۳۹
آنالیز عددی