کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۲۸۵۱
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۲۹۹۲
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۵۳۹
آسیب شناسی و حرکات
توضیحات| نمایش:۱۱۲۱۲
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۱۵۳۲۹
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۵۳۰۸
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۵۷۶۳
بیومکانیک فنون