دانشگاهی

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۳۴
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۸۶۲
طراحی گرافیک دریک
توضیحات| نمایش:۲۱۴۵
تشریح کامل مسائل
توضیحات| نمایش:۲۰۳۰
مبانی ژئوفیزیک
توضیحات| نمایش:۲۱۷۸
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۱۰۰
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۱۷۵۶
تکنولوژی بازرسی
توضیحات| نمایش:۳۴۶۲
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۳۸۶
متره و برآورد (پور
توضیحات| نمایش:۱۶۸۲
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۵۵۰
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۶۴۷
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۶۴۷
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۰۷۵۴
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۵۹۳۹
مبانی سنجش از دور